Устойчивост : Управление на активи

Управление на активи

https://aes.bg/wp-content/uploads/2015/09/aes-in-the-news_en.jpg

В Ей и Ес България ние вярваме, че чрез прилагането на принципите на Управлението на активите можем дългосрочно да увеличим стойността на нашите активи. Ние внедрихме система за управление на активите, която е в съответствие с ISO 55001:2014 Управление на активи – Системи за управление – Изисквания.

Системата за управление на активите е създадена в съответствие с корпоративните цели на Ей и Ес и осигурява надеждна експлоатация, стабилно финансово състояние, подобряване на синергията и изграждане на култура на работа, основана на нашите Ценности.

Управлението на активите се дефинира като: систематични и координирани дейности и практики, чрез които една организация, оптимално и устойчиво, управлява своите активи и системите от активи, свързаните с тях изпълнение, рискове и разходи през целия им експлоатационен период с цел постигане на стратегическия план на организацията.

Системата за управление на активите е създадена, за да подпомага изпълнението на Бизнес плана на компанията чрез разработването на ключовите елементи в управлението на активите – Политика, Стратегия и Планове за управление на активите. Те осигуряват оптималната комбинация от дейности свързани с експлоатационния период на активите, която да се приложи към портфолиото от активи и системи от активи (на база тяхната критичност, състояние и производителност). Тази свързваща нишка е ключова характеристика на системата за управление на активи, предоставяща ясна визия от посоката и целите на организацията към служителите и ежедневните дейности. Аналогично, наблюдението на проблемите, рисковете и възможностите предоставя фактическа база за актуализиране и прецизиране на стратегиите и плановете за управление на активите, чрез процес на непрекъснато подобрение.

Ефективното внедряване на управлението на активите изисква дисциплиниран подход, който дава възможност на организацията да достигне увеличи стойността на активите и да постигне своите стратегически цели, чрез управление на своите активи през целия им експлоатационен период. Това включва, на първо място, определяне на подходящите активи за придобиване или създаване, най-добрия начин за тяхната експлоатация и поддръжка и приемането на оптимални варианти за подновяване, извеждане от експлоатация и/или освобождаване.

Управлението на активите има значително по-голям обхват отколкото поддръжката и или грижата за физическите активи, и е по-близо до основната цел на една организация. Доброто управление на активите взема предвид и оптимизира конфликтни приоритети при експлоатацията и поддръжката на активите, краткосрочните възможности за подобряване на производителността и дългосрочна устойчивост, капиталовите инвестиции и последващите ги оперативни разходи, рисковете и изпълнението. Управлението на активите през целия експлоатационен период е много повече от предварителна оценка на капиталови и оперативни разходи спрямо предварително дефинирани предположения за експлоатационен период на актива. Истински оптимизирано, управлението на активите през целия експлоатационен период включва както рисковете, така и параметрите на производителността и счита икономическия „живот“ на активите като резултат от процеса на оптимизация (зависещ от проекта, експлоатацията, поддръжката, амортизацията на актива и други фактори).

Управлението на активите е холистичен подход, който обединява различните функции на организацията  в преследването на общи стратегически цели. Системата за управление на активите е изградена въз основа на следните принципи и атрибути:

  • Холистичен: поглед към цялостната картина, тоест комбинираните последици от управлението на всички аспекти (това включва комбинация от различни типове активи, функционалните взаимозависимости и принос на активите вътре в системите от активи и различните фази на експлоатационните периоди и съответните дейности);
  • Систематичен: методичен подход, който позволява последователни, повторяеми и проверяеми решения и действия;
  • Системен:  разглеждане на активите в контекста на системата от активи и оптимизиране стойността на системите от активи (включително устойчиво изпълнение, разходи и рискове);
  • Базиран на риска: фокусиране на ресурси и разходи, поставяне на приоритети, подходящи за идентифицираните рискове и свързаните с тях разходи/ползи;
  • Оптимален: намиране на разумен компромис между конкуриращи се фактори като изпълнение, разход и риск, свързани с активите през целия им експлоатационен период;
  • Устойчив: взема предвид дългосрочните последици от краткосрочни дейности, за да се осигури адекватно планиране на бъдещи изисквания и задължения (като икономическа и екологична устойчивост, производителност на системата, социална отговорност и други дългосрочни цели);
  • Интегриран: осъзнаване, че взаимозависимостта и комбинираните ефекти са жизненоважни за постигането на успех. Това изисква комбиниране на горните атрибути, координирани така, че да доведат до един съвместен подход и нетна стойност.
ПОЛИТИКА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИТЕ
ЦЕЛИ НА СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИТЕ 2021