Устойчивост : Опазване на околната среда

Опазване на околната среда

https://aes.bg/wp-content/uploads/2015/09/header_environmental-performance_en1.jpg

 В основата на усилията на ЕЙ И ЕС за постигане на устойчивост стои познаването на заобикалящата бизнесите ни околна среда и ангажимента ни за разработване на енергийни решения по щадящ я начин. Опазването и управлението на околната среда са основна част от дейността ни. Всеки наш бизнес се стреми към съвършенство в изпълнението на екологичните показатели. Ние не само отговаряме на екологичните стандарти, но и полагаме усилия да разработваме най-правилните и подходящи енергийни решения, които да вземат под внимание специфичните нужди на всеки конкретен пазар, в който работим.

ЕЙ И ЕС България пое лидерска роля в диверсифицирането на бизнес решенията си, за да ги направи по-жизнеспособни и съответстващи на бъдещето, като се насочи към изграждането и на ветроенергийните мощности. Освен това, на пазари като българския, където производството на електроенергия от изкопаеми горива е уместен избор, стремежа ни е да използваме ресурсите по най-ефикасен, ефективен и отговорен начин.

ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово"

Ангажиментът към опазване на околната среда е водещ принцип в работата на ТЕЦ “ЕЙ И ЕС Гълъбово“. От въвеждането й в експлоатация през 2011 г., централата работи изцяло с местни лигнитни въглища от Мини Марица Изток. Производственият процес осигурява оптимално управление на всички компоненти на околната среда при пълно спазване на европейското законодателство и най-добрите практики, включително Директива 2001/80/EC за ограничаване на емисиите, изпускани от големите горивни инсталации и е готова да отговори на по-строгите изисквания на Директива 2010/75/ЕС, относно емисиите от промишлеността (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването). ТЕЦ “ЕЙ И ЕС Гълъбово“ е проектирана и работи в съответствие с емисионните норми за серен диоксид (SO2) до 400 mg/Nm3  и степен на сероочистване над 95 %, азотни оксиди (NOx) до 200 mg/Nm3 и прах до 30mg/Nm3.

Система за непрекъснат мониторинг на емисиите 
Въведена е система за мониторинг на концентрациите на SO2, NOx, CO, прах и стойностите на процесни параметри. На Регионалната инспекция по околна среда и водите - Стара Загора се представят месечни и годишни доклади. Годишните доклади по околна среда са публично достояние на страницата на Изпълнителна агенция по околна среда. Докладът за 2013 г. е публикуван тук.

Сероочистваща инсталация за димни газове
В електроцентралата е монтирана инсталация, ползваща мокър варно-гипсов метод за сероочистване. Технологичният процес не позволява централата да работи в режим на байпас на сероочистващата инсталация (СОИ). Димните газове се изпускат в атмосферата само след като са преминали през СОИ. Така, ако спре процеса на сероочистване, производството на електроенергия  също се прекратява автоматично. Тази мярка гарантира  работа на централата само при работещи сероочистващи инсталации, които могат да постигат 98% ефективност на сероочистване и осигуряват опазване на въздуха от замърсяване със серен диоксид.

Автоматична измервателна станция
ЕЙ И ЕС изгради в гр. Гълъбово автоматична измервателна станция. От началото на м. август 2008 г. станцията е въведена в експлоатация и предава  данни в реално време до Регионалната инспекция по околна среда и водите - Стара Загора и Изпълнителна агенция по околна среда – София. Станцията следи качеството на атмосферния въздух в района по четири основни замърсителя – серен диоксид, азотен диоксид, ФПЧ10 и ФПЧ2.5.

Наред с това, в израз на прозрачност ЕЙ И ЕС инсталира информационно табло на входа на централата, което отново в реално време показва текущото натоварване и степента на сероочистване.

Система за ранно предупреждение
Системата за ранно предупреждение при замърсяване на въздуха в района, в случай на неблагоприятни атмосферни условия, е средство за прогнозиране нивата на SO2, NOx и прах във въздуха 48 часа предварително. Този софтуер за моделиране качеството на въздуха е разработен и въведен  през периода 2007-2012 г., като съвместен проект на всички централи в района, контролните органи по околна среда и в партньорство с учени от Националния институт по метрология и хидрология (НИМХ). На базата на прогнозата топлоелектрическите централи могат да вземат мерки за намаляване на натоварването и съответно емисиите си. Така се избягва превишаването на граничните стойности на емисиите.

Пречистване на отпадни води
В ТЕЦ "ЕЙ И ЕС Гълъбово" са изградени  различни системи и съоръжения, осигуряващи затворен оборотен цикъл на водите. Отпадъчните води от всички потоци се пречистват и използват отново, което намалява общото количество вода за производствени нужди. Работим с нулево заустване на отпадъчни води. Mодерната технология за пречистване с обратна осмоза позволява ефективна и надеждна работа с минимално използване на химикали и максимални цикли на концентриране, без изпускане на вредни химикали в околната среда.

Oтпадъци
Отпадъците, генерирани при експлоатацията на ТЕЦ “ЕЙ И ЕС Гълъбово” се събират, съхраняват и  третират в съответствие с европейските и български разпоредби и разрешителни.
Отпадъците, образувани в резултат на процесите на горене и сероочистване са дънна пепел (шлака), пепелина и гипс. Te временно се съхраняват в затворени силози, оборудвани с обезпрашителни системи. Депонират се  на специално конструирано Съоръжение за депониране на отпадъци, разположено на 7 км от централата. Транспортирането им се осъществява чрез тръбен лентов транспортьор и камиони.

Депо за отпадъци

Депото за отпадъци съхранява отпадъците по най-безопасния за околната среда начин. Лентовият транспортьор напълно елиминира риска от запрашаване по време на транспорта. Съоръжението има система за активно потискане на праха в зоните на пренасяне. То е снабдено със специални ролки с намалени емисии на шум и покритие за изолиране на шума в жилищните райони, през които преминава.

Депото за отпадъци е инженерно съоръжение с надежден горен и долен изолиращ екран, както и отделни дренажни системи за инфрилтрат и дъждовна вода. Две от основните му предимства са повторното използване на инфилтрата за потискане на праха и системата за контрол и мониторинг на околната среда. ЕЙ И ЕС е разработила и пълен проект за рекултивация на депото.

Изолиращи екрани на депото за отпадъци
На дъното на клетките на площадката за отпадъци е поставен долен изолиращ екран. Той предотвратява проникването на инфилтрат в почвата и осигурява ефективна защита на подпочвената вода. Екранът е конструиран в съответствие с разпоредбите на Комплексното разрешително, нормативните изисквания и най-добрите инженерни практики в света. Той се състои от уплътнен минерален слой, дренажен слой, геомембрана, геотекстил и защитно почвено покритие.
Горният изолиращ екран се поставя върху изхвърлените отпадъци след запълване вместимостта на клетката и се състои от уплътнен минерален слой, дренажен слой и почвено покритие.

Управление на водите
Управлението на водите се осъществява чрез два басейна – басейн за контактна вода/ инфилтрат и басейн за чиста вода. Инфилтратът се използва за активно потискане на праха. Басейнът за контактна вода е утаителен басейн, където се изпускат всички води, преминаващи през изхвърлените отпадъци. За да се защитят подпочвените води от замърсяване, се използват минерален екран и геомембрана. Монтирана е и система за контрол на течовете, която позволява точното откриване на всяко възможно разкъсване в мембраната.

Мониторинг след закриване
В съответствие с Наредба № 6 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа за отпадъци, както и Комплексното разрешително, ЕЙ И ЕС ще извършва мониторинг на съоръжението за период от 30 години след закриването му. Дейностите след закриването на депото включват както следва:

  • поддържане на целостта и ефективността на последното покритие, включително извършване на ремонти за коригиране на ефектите от слягането и ерозията и предпазване на покритието от ерозиране, причинено от втичания и оттоци;
  • поддръжка и експлоатация на системата за събиране на инфилтрата; 
  • изпълнение на план за мониторинг, състоящ се от мониторинг на слягането и подпочвените води.
ВяЕЦ „Свети Никола“

ЕЙ И ЕС Гео Енерджи, дъщерната компания на ЕЙ И ЕС, която построи и експлоатира ВяЕЦ "Свети Никола", край Каварна развива дейността си с грижа за околната среда и визия за бъдещето. За да постигне тази цел, дружеството поощрява и поддържа открит диалог с всички заинтересовани страни – неправителствени организации, представители на общинските и държавни органи и научните кръгове. Паркът изцяло отговаря на екологичните и социални стандарти на финансиращите институции – ЕБВР и МФК, някои от които са значително по-високи от изискванията на европейското законодателство.

Преди въвеждане в експлоатация ЕЙ И ЕС Гео Енерджи извърши 3-годишен предварителен сезонен мониторинг на птиците и прилепите като въз основа на резултатите от него през април 2007 г. РИОСВ Варна издаде положително решение относно Оценката за въздействие върху околната среда. Продължаващият от момента на пускането на ветропарка в експлоатация през март 2010 г. непрекъснат систематичен мониторинг потвърждава липсата на значимо негативно влияние върху популациите на птиците и прилепите обитаващи или преминаващи през територията на ветропарка.

Мерките за екологичен мониторинг и контрол са описани в специално разработен План за управление и мониторинг на околната среда одобрен от финансиращите институции и РИОСВ Варна. Той включва постоянни, периодични проучвания на зимуващите птици, есенната миграция на птиците, размножаващите се птици, прилепите, мониторинг на смъртността на птиците в резултат на сблъсък с ветрогенераторите, проучване на използването на площадката на вятърния парк и околностите му от птиците, проучвания на местообитанията и отглежданите култури. Докладите от всички видове мониторинг са публикувани тук.  

През март  2010 г., преди началото на експлоатацията на ветропарка, бе въведена и оперативна процедура за изключване на турбините при повишен риск от сблъсък с птици с цел да се намали до минимум вероятността от удари на птиците в роторите на турбините по време на работата им. Изключванията на турбините се извършват въз основа на устни нареждания от полеви експерти орнитолози, предавани на дежурния инженер на вятърния парк, който посредством системата за управление на вятърния парк извършва необходимите спирания  на турбините или при необходимост на целия вятърен парк.

Паркът „Свети Никола“ има сертифицирана Система за комплексно управление на безопасността и околната среда (IMS) съгласно стандартите  OHSAS 18001 и ISO 14001.“

Политика по околна среда, здраве и безопасност