Устойчивост : Безопасност

Безопасност

https://aes.bg/wp-content/uploads/2015/09/01-header_our-people_en.jpg

 От първостепенно значение за всички бизнеси на ЕЙ И ЕС е превръщането на безопасността в начин на живот.  Тя е главен приоритет за нашите служители, подизпълнители и общности и най-важна ценност в корпоративната култура на компанията и в ежедневната ни работа. Всеки служител на ЕЙ И ЕС  е упълномощен  да  преустанови работа, която смята за опасна.

Основната цел на ЕЙ И ЕС в България е подобряване на качеството на живот чрез предоставяне на безопасна, надеждна и устойчива енергия.  Ние се стремим  да постигнем 100% ангажираност на всеки служител и подизпълнител на ЕЙ И ЕС и да спазваме установените процедури по безопасност. Това е пътят към създаване на култура по безопасност на световно ниво.

ЕЙ И ЕС има четири принципа за безопасност, които са заложени в Системата за управление на безопасността при работа, професионалното здраве и опазването на околната среда в ЕЙ И ЕС България:

 • Безопасността е основен приоритет за нашите служители, подизпълнители и хората в нашите общности. Всички наши дейности по света трябва да бъдат осъществявани по безопасен начин, който насърчава личното здраве, безопасност и благополучие.
 • Всички професионални инциденти могат да бъдат предотвратени.
 • Да се работи безопасно е условие за наемане на работа. Всяко лице е отговорно за своята собствена безопасност, както и за безопасността на своите колеги и хората в общностите, в които работим.
 • Всички служители и подизпълнители на ЕЙ И ЕС имат правото и задължението да спрат работа веднага, щом забележат ситуация, която считат за опасна.

Системата за управление на безопасността при работа, професионалното здраве и околната среда гарантира поддържане на мерки за контрол на здравето, безопасността и околната среда в предприятията на ЕЙ И ЕС. Тя е в съответствие с  ISO BS EN 14001: 2004 „Спецификация и насоки за употреба на Системите за управление на околната среда“ и OHSAS 18001:2007 „Спецификации на Система за управление на професионалното здраве и безопасност“ на Международната организация по стандартизация.

Системата за управление на безопасността при работа, професионалното здраве и околната среда се прилага за всички дейности по експлоатация и поддръжка и бизнес дейностите, свързани с тях, които се изпълняват от ЕЙ И ЕС. Тя обхваща:

 • Насоки за употреба на Системата за управление на Безопасността при работа, професионалното здраве и околната среда;
 • Политика за професионално здраве, безопасност и околна среда;
 • Съответствие с регламентите за околна среда, здраве и безопасност;
 • Оценка на риска и оперативен контрол;
 • Оказване на първа помощ, медицински услуги и професионално здраве;
 • Процедури за здраве, безопасност и околна среда;
 • Управление на подизпълнителите;
 • Инспекции, обходи и одити;
 • Срещи по Управление на здравето, безопасността и околната среда;
 • Докладване и разследване на инциденти;
 • Мониторинг на резултатите;
 • Уведомяване на регулаторните органи;
 • Аварийна готовност и реагиране;
 • Правила за безопасност;
 • Система за управление на документи.

ЕЙ И ЕС България има интегрирана Политика за професионално здраве, безопасност и околна среда. Тя се прилага за всички бизнес дейности, експлоатация и поддръжка на ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“, Съоръжението за депониране на отпадъци и ветроенергиен парк „Свети Никола”. Въвеждането на политиката и нейният оперативен контрол се определят чрез писмени процедури. Разработени са повече от 30 приложими процедури за всички дейности с висок риск. Те се спазват, както от персонала на ЕЙ И ЕС, така и от подизпълнителите. Ето и някои от най-важните процедури:

 • Оценка на риска;
 • Анализ на безопасността при работа / Анализ на рисковете, свързани със задачите;
 • Система за наряди;
 • Известяване, разследване и докладване на инциденти;
 • Подбор, назначаване и управление на подизпълнители;
 • Провеждане на вътрешни одити;
 • План за аварийна готовност и реагиране;
 • План за провеждане на спасителни дейности и аварийни ремонти;
 • Проактивно управление на безопасността.

Оперативният контрол и въвеждането на Система за управление на професионалното здраве, безопасност и околна среда в нашите централи се извършва чрез серия от планирани инспекции, обходи по безопасност и одити. Тези дейности целят осигуряване на контрол, независимо гарантиране на изпълнението, ефективност и съответствие на приетите мерки за здраве, безопасност и околна среда с настоящите правни регламенти и корпоративните стандарти на ЕЙ И ЕС.

Обходът по безопасност е процес на системно наблюдение на работните условия и дейности и взаимодействие с работниците, за да се определят и елиминират възможни опасни условия и  опасно поведение. Обикновено обходите по безопасност се извършват от управленския персонал. Те включват взаимодействие със служителите, след като са били наблюдавани, с намерение да се осигури обратна връзка, утвърждаваща добри работни практики и поведение и коригиране на тези практики и поведение, които не са добри/безопасни.

Инспекциите по безопасност са още един начин за контрол на работното място с цел да се определят, документират и организират корекции на опасните условия. Те се извършват от неуправленски персонал на компанията и не включват инспекции на оборудването, чиято основна цел е различна от професионалната безопасност (инспекции на пожарогасители, на котли и др.)

Наблюдението на работния процес e планирана дейност, при която наблюдаващият  установява опасните условия и поведение, забелязани  при извършването на определена работна дейност на определено работно място. Това може да включва или да не включва последващо взаимодействие с работниците, които са били наблюдавани. Но наблюдението винаги се характеризира с последващо действие, за да се коригират всички идентифицирани опасни условия или опасно поведение. Наблюдаването на работната дейност често включва служители, които наблюдават свои равнопоставени колеги.

Ежегодно, заедно с корпоративните и регионалните цели, ЕЙ И ЕС България си поставя и годишни цели, свързани с безопасността, които включват броя на обходите и инспекциите, които всеки член на персонала е задължен да проведе.

В ЕЙ И ЕС България има установен процес на регистриране, анализ и проследяване на коригиращите действия от наблюдението, забелязани по време на инспекциите и обходите по безопасност. Въведена е софтуерна система за улеснение на процеса. Тя се нарича SOAR и нейната функция е да проверява кога и как са били предприети коригиращи мерки. Всички констатации от обходите по безопасност и инспекциите се докладват в системата. Те касаят положителни събития, когато работниците са показали безопасни работни практики, събития, свързани с безопасността като цяло, такива като опасности на работното място, имуществени щети, злополуки и потенциални злополуки, проблеми с хигиената, както и положителни и отрицателни събития, свързани с трудовата дисциплина. Всеки наш служител, подизпълнител и посетител има възможността да докладва подобни събития като използва системата SOAR.

S – означава Избери (Select)
O – Наблюдавай (Observe)
A – Действай (Act)
R – Докладвай (Report)

Целта на SOAR е да се постигне видима ангажираност на персонала и ръководството към безопасността, да се предотврати опасно поведение, да се намалят или елиминират злополуки и професионални заболявания, което ще подобри културата на здраве, безопасност и опазване на околната среда в ЕЙ И ЕС.

Външни одити
ЕЙ И ЕС подлежи както на външни така и на вътрешни одити във връзка с управлението на здравето, безопасността и околната среда. Редовни външни интегрирани одити на здравето, безопасността и околната среда се инициират и осъществяват както от опитни специалисти в областта от ЕЙ И ЕС, така и от различни бизнес звена на компанията по цял свят.

Вътрешни одити
Оперативният персонал, обучен по процедурите, провежда вътрешен одит на всеки шест месеца с основна цел да наложи самоконтрол и непрекъснато подобряване. Целта на одитите е да се гарантира непрекъснато съответствие със стандартите по здраве, безопасност и околна среда на ЕЙ И ЕС, да се определят потенциалните несъответствия или пропуски, да се обменят опит, знания и най-добри практики.

Одити от държавни органи
Установено е взаимодействие с Главна инспекция по труда, за да се гарантира съответствие с приложимото местно законодателство в България.