Нашият Бизнес : Център за Споделени Услуги за регион Евразия в София

Център за Споделени Услуги за регион Евразия в София

https://aes.bg/wp-content/uploads/2015/11/t20151112-061-spodeleni-uslugi-BIG.jpg

През септември 2013 г. ЕЙ И ЕС основа регионален Център за споделени услуги в София, който да обслужва бизнесите на компанията в сферата на финансите, информационните технологии, снабдяването и доставките за Европа и Близкия Изток.  През следващите години центърът се разрастна значително, като към него бяха добавени и функциите човешки ресурси и комуникации. След обединението на регионите Европа и Азия през 2017 година, Центърът вече работи за бизнесите на компанията в 7 държави в новосъздаденото бизнес звено Евразия – България, Йордания, Холандия, Обединеното Кралство и Ирландия, Индия, Филипините и Виетнам.

Стратегическото решение за откриване на център за споделени услуги в България бе взето от ръководството на ЕЙ И ЕС на базата на конкурентните предимства на страната. Това са наличието на високо квалифицирани специалисти в областите на финансите, човешките ресурси и информационните технологии. Служителите на центъра владеят английски език отлично и имат опит в международни компании. Стратегическото геополитическо и часово разположение на България, както и политическата и макроикономическата стабилност на страната също се оказаха решаващ фактор при избора на София като локация за центъра.

В момента в Центъра за споделени услуги на ЕЙ И ЕС в София работят близо 100 висококвалифицирани служители, като се очаква техният брой да нараства.

От няколко години ЕЙ И ЕС изгражда подобни звена в различни страни по света, в които обединява поддържащи и административни функции и процеси. Подобни центрове вече работят в Аржентина и Бразилия.

 

 

ФИНАНСОВ ЦЕНТЪР

Финансовият център, който към момента е най-голямата част от центъра за споделени услуги, обхваща редица дейности във финансовата сфера. Занимава сe с обработка на фактури, основно счетоводство, финансови отчети, данъчни и регулаторни отчети, вътрешен финансов контрол и финансови процеси. Неговата основна функция е да предоставя специализирани финансови, счетоводни и отчетни услуги на основните оперативни бизнеси на ЕЙ И ЕС в стратегическо бизнес звено Евразия, с перспектива за поемане на нови дружества в региона. В допълнение на това финансовият център работи по редица регионални проекти свързани с хармонизиране и унифициране на отчетните системи и процеси във всички бизнеси, които обслужва. Всичко това се случва с отдадената работа на млад и ентусиазиран екип от компетентни професионалисти, които преследват поставените цели и постигат отлични резултати в работата си. 

 

  • гр.София 1407
  • Офис сграда “Ариес”
  • бул. „Черни връх“№ 32А,
  • ет. 2
  • Разгледай картата
  • тел: +359 2 988 12 75
  • факс: +359 2 986 75 49
СНАБДЯВАНЕ И ЛОГИСТИКА

Виж ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

 

Управлението на снабдяването и логистиката в България се осъществява от местен екип, който е част от функционално обособения отдел за снабдяване и логистика на ЕЙ И ЕС за региона на Евразия. Този регион е едно от шестте пазарно-ориентирани стратегически бизнес звена на корпорацията. Обявеното през 2017 г., стратегическото звено има за цел да превърне компанията в най-добрата в своя клас и сектор, като обедини усилията и възможностите на екипите в България, Йордания, Холандия, Обединеното Кралство и Ирландия, Индия, Филипините и Виетнам. Визията на екипа за управление на снабдяването и логистиката е да се превърне във водещо конкурентно предимство за ЕЙ И ЕС Евразия чрез разработване и прилагане на интегрирани и устойчиви решения. От средата на 2013 г. бе поставено началото на няколко важни инициативи за намаляване на бюрократичната тежест и засилване приноса на управлението на снабдяването и логистиката за постигане на по-добри резултати от компанията. Екипът за управление на снабдяването и логистиката бе разделен в два основни потока – снабдители на ниво Европа, Близък изток и Африка, които осъществяват централизирано снабдяване в случаите на търговски сделки с висока стойност и местни снабдители, на ниво електроцентрала, реализиращи регулярните ежедневни доставки. Процедурите за управление на снабдяването и логистиката, които се следват при всяка търговска сделка, съблюдават принципите на прозрачност и са отражение на корпоративните ценности на ЕЙ И ЕС. Първа ценност на компанията в глобален мащаб е „Безопасността преди всичко“. Затова от всеки  изпълнител, се изисква да представи своeто досие по безопасност, да бъде инструктиран в съответствие с местното законодателство и да приеме, и стриктно да спазва глобалната политика за безопасност на ЕЙ И ЕС. Наред с нормите по безопасност, от доставчиците се изисква  да спазват и местното законодателство в областта на опазването на околната среда и здравословните условия на труд. Като прилага процедурата за “Избор, назначаване и управление на изпълнители” ЕЙ И ЕС реално повишава тяхната осведоменост във всяка една от тези области. Процедурата се базира на следните документи:

 

 - Избор, назначаване и управление на изпълнители;
 - Въпросник за участие в търг;
 - Въпросник за оценка на риска за околната среда;
 - Формуляр за оценка на рисковете;
 - Формуляр за оценка на тръжното предложение;
 - Правила за безопасност за изпълнителите;
 - Мониторинг на договорите;
 - Наръчник на изпълнителя.

 

 

ЕЙ И ЕС  работи последователно и прозрачно и улеснява пазарната конкуренция. Прилагаме процедура, която ни дава възможност да бъдем обективни при провеждане на търгове. Оценяваме кандидатите въз основа на предложенията им по отношение на безопасността, здравословните условия на труд, околната среда, сигурността, техническите параметри, съответствието с обявената поръчка, разходите и изпълнението. Разработили сме и съблюдаваме строга Процедура по законосъобразност, която отразява позицията ни на уважавана компания, вписана в регистъра на Нюйоркската фондова борса.  Процедурата по законосъобразност гарантира, че най-високите етични стандарти и строги правни норми се спазват и прилагат по отношение на всяка една бизнес транзакция на организацията. Процедурата включва програмата „опознай бизнес партньора си", която налага ЕЙ И ЕС да проведе Комплексна проверка на всеки потенциален бизнес партньор и/или доставчик преди встъпването в търговско или друг тип споразумение с него. За целта, потенциалният бизнес партньор и/или доставчик:

 

 - Представя попълнен и заверен с подпис Въпросник за комплексна проверка.
 - Поема задължението да спазва нашия Етичен кодекс – От думи към действия;
 - Представя сертификат за произход или декларация;

 

 

 

ЕЙ И ЕС също така използва услугите на всеобщо призната трета страна за проверка на бизнес партньора и/или доставчика за възможни рискове, свързани с репутацията и юридическото му положение. Екипът за управление на снабдяването и логистиката добре разбира необходимостта от устойчив подход при всяко бизнес решение, което взема. Ние непрекъснато се стремим към отлични постижения и разработваме еднакво добре вътрешните и външните си процедури. Прилагаме точни ключови индикатори за оценка на представянето ни и мерките за проследяването им. Търсим начини за стандартизация и бързо възпроизвеждане на най-добрите практики. В ЕЙ И ЕС разполагаме с програми за отлични постижения, като системата APEX на глобално ниво и сме обучени по метода „6 сигма“ за подобряване на бизнес процесите, разработен от Моторола в 1986 г.  Осъзнаваме добре рисковете, извършваме обстоен анализ на разходите и ценим уникалните качества на нашите доставчици. За екипа по експлоатация и поддръжка в ЕЙ И ЕС доставката на стоки и услуги на конкуренти цени  е от първостепенна важност. Спазването на всички корпоративни изисквания и процедури създава чувство за доверие и сигурност у нашите партньори.

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

С цел елиминиране на географското ограничение и ефективното използване на целият наличен потенциал от знания и умения в различните области, ядрото на ИТ екипът е локализирано в Центъра за Споделени Услуги за Евразия, базиран в София. Така нареченото ядро се състои от няколко основни функционални подразделения:

 

ИТ Бизнес анализи – тази функция е свързващото звено между бизнес средата и ИТ технологиите. Основната дейност е да идентифицира възможности за подобряване на съществуващи решения и слуги, да анализира променящите се нужди на организацията, както и е основен източник на информация за нови проекти и услуги.

ИТ Проекти – Структурен подход при управлението на всички процеси, свързани с реализацията на проекти и по-значителни задачи в рамките на ИТ структурата за регион Евразия.

Оперативно ИТ обслужване – това звено се фокусира върху развитието на ИТ процеси, тяхното изпълнение, както и осигурява поддръжката на съществуващите услуги.

Бизнес приложения - Осигурява ефективно развитие и поддръжка за ключови бизнес апликации като финансови и търговски системи, както и управление на жизнения цикъл на бизнес апликациите.

Мрежи и кибер-сигурност – осигурява защита на информацията, системите и мрежите от кибер-заплахи, като хакерски атаки и кибер-престъпления. Обезпечава конфиденциалността, интегритета и разполагаемостта на активите на организацията, информацията, данните и ИТ услугите.