Нашият Бизнес : Депо за отпадъци

Депо за отпадъци

https://aes.bg/wp-content/uploads/2015/10/G-01.jpg

Съоръжение за депониране на отпадъци

Съоръжението за депониране на отпадъци осигурява транспортирането и депонирането на отпадъците от производствения процес на ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ – дънна пепел, летяща пепел и гипс. Годишно се депонират до 1.6 млн. тона отпадъци от изгарянето на въглища и до 1.5 млн. тона гипс от десулфуризацията на димните газове.

Изграждането на съоръжението започва през 2008 г., а през 2010 г. депото е пуснато в експлоатация. Инвестицията надхвърля 93 млн. евро и е изцяло финансирана от ЕЙ И ЕС. Съоръжението е построено поради невъзможността на доставчика на лигнити да приеме и депонира отпадъците. Експлоатацията му осигурява работни места на 130 човека. През 2013 г. съоръжението за депониране на отпадъци беше сертифицирано по Международния стандарт „Инвеститори в хора“ (Investors in People).

Съоръжението се състои от следните основни компоненти:

 • 4.5 километров тръбен лентов транспортьор;
 • депо със седем клетки с общ капацитет за 15 години;
 • обслужващ път по дължината на транспортьора;
 • асфалтов път от разтоварната станция на транспортьора до депото;
 • административна част.

В съответствие с българските разпоредби и изисквания за изграждане и експлоатация на депа и други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, както и според Комплексното разрешително, ЕЙ И ЕС ще извършва наблюдение на съоръжението за период от 30 години след неговото затваряне.

Тръбен лентов транспортьор

Тръбният лентов транспортьор напълно елиминира опасността от запрашаване при транспорт чрез система за активното обезпрашаване в местата на пресипване. Там където преминава в близост до населени места транспортьорът е оборудван със специални „безшумни“ ролки и допълнително шумоизолиращо покритие, с цел елиминиране на шума. Снабден е и със съвременни автоматични системи за контрол и изключване при авария.

Техническа спецификация: диаметър: 400 мм, скорост: 4,8 м/сек., капацитет: 1,400 тона/час.

Депо

Съоръжението се намира върху необработваеми земи, използвани в миналото от Мини Марица Изток, сега собственост на ЕЙ И ЕС. Това е инженерно съоръжение, с надеждна долна и горна изолационни системи, както и отделни отводнителни системи за инфилтрат и дъждовна вода.
Някои от основните предимства на депото са повторната употреба на инфилтратната вода за предотвратяване на запрашаването чрез овлажняване и системата за контрол и мониторинг на околната среда.
ЕЙ И ЕС е разработила и пълен проект за рекултивация на депото.Scheme_deponirane

Изолационни системи на съоръжението за депониране на отпадъци

Долната изолационна система се изгражда на дъното на клетките на депото. Тя предотвратява проникването на инфилтрат в почвата и осигурява ефективна защита на подпочвените води.
Доната изолационна система е изградена в съответствие с разпоредбите на Комплексното разрешително, законодателството и най-добрите инженерни практики. Състои се от уплътнен минерален слой, геомембрана, дренажен слой, геотекстил и защитно почвено покритие.

Горната изолационна система се изгражда върху натрупаните отпадъците след запълване на клетката. Състои от уплътнен минерален слой, дренажен слой, и затревена почвена покривка.

Надлез / Пешеходен подлез / Път към земеделската земя

За да се улесни преминаването на жителите на населените места в района, дизайнът на съоръжението за депониране на отпадъци също осигурява:

 • изграждане на надлез за трафика от и към жилищен квартал „Розов кладенец“ на с. Обручище;
 • ремонт и реконструкция на съществуващия пешеходен подлез в близост до пътния възел;
 • изграждане на път на запад от бившата подстанцията на с. Обручище. Пътят минава под транспортьора преди станцията за разтоварване. По този начин се осигурява достъп до земеделската земя, разположена на запад от маршрута на транспортьора.

Управление на водите

Управлението на водите се осъществява чрез два басейна – басейн за инфилтрат /контактна вода/ и басейн за чиста дъждовна вода. Контактната вода се използва за предотвратяване на запрашаването чрез овлажняване.

Басейнът с инфилтрат е утаителен басейн, където се събират всички води, преминаващи през депонираните отпадъци. За да се предпазят подпочвените води от замърсяване, се използват минерален екран, гео мембрана и система за откриване на течове. Системата позволява висока прецизност при локализиране на всеки евентуален пробив на геомембраната.

Мониторинг след спиране на експлоатацията

В съответствие с националното законодателство за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, както и според Комплексното разрешително,  ЕЙ И ЕС ще наблюдава съоръжението за срок от 30 години след неговото закриване. Наблюдението след закриване на депото включва:

 • поддържане на целостта и ефективността на горния екран, включително извършване на ремонти за коригиране на причинени от слягането или ерозията последствия;
 • поддържане и експлоатация на системата за събиране на инфилтрат;
 • изпълнение на мониторингов план, състоящ се от наблюдение на сляганията и мониторинг на подпочвените води.