Кариери : Обучение и професионално развитие

Обучение и професионално развитие

https://aes.bg/wp-content/uploads/2015/09/Profesional-01.jpg

Организация „ЗА“ обучението

ЕЙ И ЕС е организация, която способства процеса на непрекъснато обучение за целия персонал. Тя е поела ангажимент да създава устойчива среда, в която всеки член на екипа да може да се възползва от ученето през целия живот и да се наслади на удовлетворението от нова професионална изява и възнаграждение.

Непрекъснато усъвършенстване

Стремим се да ставаме по-добри във всичко, което правим. Всеки служител на ЕЙ И ЕС се насърчава свободно да изразява мнението си за това, как компанията може да подобри своите резултати. Едновременно с това в организацията активно се споделят познатите добри практики и работещи стратегии.

Програмите за обучение са специално разработени на базата на нуждите както на компанията така и на отделния човек. Те развиват основни компетенции, умения и познания, които да спомогнат реализирането на бизнес стратегията на компанията. Ние в ЕЙ И ЕС прилагаме различни подходи за обучение и професионално развитие:

 

Обучения в класната стая

Обученията в класната стая са тренировъчен метод, който се опитва да осигури отдалечено от работната среда пространство, където уроците могат да се проведат без прекъсване и отвличане на вниманието. Те позволяват на служителите да се учат чрез използването на презентации, решаването на различни казуси и работа в екип.

Електронно обучение

Ние повишаваме квалификацията на своите служители чрез специално разработени платформи за тренинги и мобилно обучение. Те се състоят от различни компоненти като мултимедийни презентации, интернет и уеб-базирани курсове и системи за виртуално и онлайн образование. Електронното обучение включва множество видове медии, които доставят текст, аудио, снимки, анимация и видео, различни технологични приложения и процеси. То може да се провежда в или извън класната стая, както и чрез онлайн доставка на учебното съдържание.  Електронното обучение може да бъде самостоятелно или водено от инструктор. Този тип на изучаване е подходящ за дистанционно получаване на знания, но може да се използва и при преподаване лице-в-лице.

Обмяна на опит

Обмяната на опит е популярен начин на обучение в работата, кариерното развитие и  изграждането на лидерски умения. По същество, тя включва  съвместна дейност с друг служител, който може да има различна по естество работа. Това взаимодействие дава възможност за обмяна на опит и получаване на нови знания и умения, свързани с работата и организацията.

Ротация на работните места

Ротацията на работните места е техника на управление, която разпределя служителите на различни работни места и в различни отдели за период от няколко години. Тя е своеобразен  начин за откриване на грешки или измами и намалява риска от тайни споразумения между отделните индивиди. Ротацията на работните места помага за приемствеността на бизнес процесите, тъй като хората са еднакво подготвени да изпълняват различни работни функции. Този метод цели да запази ефективността на работата в случай, че някой служител не е на разположение и дава възможност на всички участници да прилагат своите знания и умения.

Участие в различни проекти

Участието в различни проекти е управленска и лидерска философия, която дава възможност на служителите да се развиват непрекъснато в своята работна област.  Тя им позволява да изграждат личностни и професионални качества и ги мотивира да постигат по-добри резултати. Този тип развитие създава среда, в която хората имат влияние върху решенията и действията, които засягат тяхната работа. Целта е служителите да бъдат включени, колкото е възможно повече в процесите на вземане на работни решения и планиране в областите, в които те могат да допринесат със своите познания и опит. Този метод увеличава чувството за отговорност и ангажираност, насърчава изграждането на среда, в която хората избират да бъдат мотивирани, и им дава по-широк професионален опит и знания.

Коучинг и менторство

Коучингът е процес на развитие, чрез който на дадено лице се осигурява подкрепа, докато постигне определено лично или професионално ниво на компетентност. Коучинга може да се прояви и в неформалните взаимоотношения между двама души, когато единият от тях има по-голям опит и експертиза и помага на другия в учебния процес. Коучингът се различава от менторството, тъй като се фокусира върху особеностите на определена компетентност или умение, а не върху цялостното личностно и професионално развитие.

Менторството е повече от даване на отговори на случайни въпроси. То е предоставяне на помощ, когато има нужда от нея, изграждането на лична връзка в процеса на обучение, диалог и посрещане на предизвикателствата. Това е партньорство между двама души (наставник и наставляван), които обикновено работят в  сходна област или имат сходен опит.