Кариери

Кариери

https://aes.bg/wp-content/uploads/2015/09/slide011.jpg

 Персоналът на ЕЙ И ЕС в България към момента е над 500 човека. Всеки ден нашите служители работят за постигането на общата ни цел – да осигурим безопасна, надеждна и устойчива енергия за общността, в която работим. Нашият екип се състои от хора с различен произход, култура и образование. Макар и различни, всички ние споделяме общи ценности и една обща страст – заедно да помогнем на човечеството да посрещне на нарастващите енергийни нужди на света, като същевременно осигурим икономически и социален растеж на обществото, чрез предоставяне на електрическа енергия по надежден и екологично отговорен начин.

Постоянното натрупване на положителни изживявания в нашата организация е от жизнено важно значение за превръщането й в едно отлично място за работа и затвърждаването й като водеща енергийна компания в световен мащаб. Нашите ценности са в основата на преживяването „да работиш в ЕЙ И ЕС“, което искаме да създадем за всички наши служители. Целта е да превърнем това преживяване в реалност, във всяко предприятие на ЕЙ И ЕС по света. То се дефинира с принципите, които описват онова, което сплотява хората в ЕЙ И ЕС и прави компанията уникално място за работа.

Ценностите на ЕЙ И ЕС са в основата на нашето ежедневие
Ние вярваме, че безопасността на работното място, етичното поведение, зачитането на ангажиментите, стремежът към съвършенство във всичко, което правим и работата с удоволствие са начин на живот.

Работата, която вършим, е от жизнено важно значение
В ЕЙ И ЕС произвеждаме безопасна, устойчива и достъпна енергия за посрещане на глобалните енергийни нужди. С работата си подобряваме живота на милиони хора всеки ден.

Работата ни изисква от нас да бъдем все по-добри и иновативни.
Гордеем се със способността си да се справяме с трудни задачи, да инициираме нови процеси и решаваме сложни проблеми.

Получаваме съдействие на работното си място
Културата на ЕЙ И ЕС е богата на разнообразни гледни точки и широк експертен опит. Ние ценим това и използваме активно нашата глобална мрежа от служители, бизнес контакти и професионални познания.

Глобалната структура на ЕЙ И ЕС предлага богати и гъвкави кариерни възможности
Глобалният обхват на ЕЙ И ЕС предоставя възможност за работа с широк диапазон от енергийни технологии и бизнес дисциплини на пазарите по целия свят.

Разпознаваме и отбелязваме успеха
ЕЙ И ЕС цени екипната работа, като същевременно признава и оценява работата на всеки отделен човек.

Имаме доказан ангажимент към общностите, в които работим
ЕЙ И ЕС ангажира корпоративни и човешки ресурси и насърчава участието на служителите си в инициативи в областта на социалната отговорност в общностите и страните, в които работи. 

Декларация за поверителност за кандидати за работа

Тази декларация за поверителност за кандидатите за работа (по-нататък “Декларацията”) описва начините, по които The AES Corporation и нейните подразделения и филиали (“AES” или “ние”) използват и обработват лични данни във връзка с процеса по подбор и наемане на персонал в AES. Тази Декларация се отнася до всеки, който кандидатства за работа/партньорство при/с нас, независимо дали това става в ролята му/й на потенциален служител, подизпълнител, консултант или директор (всички заедно наричани „кандидати за работа“ или „Вие“). Важно е да прочетете тази Декларация внимателно, както и да имате предвид, че подобна или допълнителна информация ще Ви бъде предоставяна своевременно с цел изясняване на начина, по който събираме и използваме личните Ви данни.

Какво са лични данни

Лични данни са всяка информация, свързана с физическо лице, което би могло да бъде идентифицирано (пряко или непряко) основно чрез един от следните идентификатори (например: име, единен граждански номер, номер на служител, адрес на електронна поща, физически данни).

Какъв тип лични данни, свързани с Вас, обработваме?

Настоящата декларация обхваща всички лични данни, които събираме във връзка с процеса по подбор и/или назначаване в AES. Този данни могат да включват:

 • Информацията, която се съдържа във вашата електронна кандидатура и/или автобиография, включваща, но не ограничена до вашето име, обръщение/звание, данни за контакт (телефонен номер, физически адрес, електронен адрес, име за достъп до ел. поща), снимки, трудов стаж, предишен професионален опит, образование, език/ци, както и информация за други ваши способности и умения;
 • Дата на раждане, социален осигурителен номер, единен граждански номер;
 • Лицензи, сертификати, разрешителни за работа;
 • Награди и членства в професионални организации;
 • Информация, свързана с процеса на подбор, включително кореспонденция, коментари от интервюта, вътрешно-фирмени бележки, резултати от всякакви писмени или онлайн тестове за подбор;
 • Информация, свързана с проверки преди сключването на трудовия или друг вид договор, включително препоръки и документи за удостоверяване на квалификация; и
 • Разрешение за работа в страната и съответните документи

Защо обработваме лични данни?

Ние съхраняваме и използваме личните ви данни, за да:

 • Обработваме вашата кандидатура за работа;
 • Да преценим вашите квалификации, обучения и опит;
 • Да проверим информацията, предоставена от Вас;
 • Обсъждаме с Вас вашите запитвания, заявки, въпроси, кандидатури и/или за да Ви изпращаме важни съобщения;
 • Да проверим и установим, че имате законово право да работите в страната, където е базирана позицията, за която кандидатствате;
 • Където и когато това е приложимо, да извършим проверка за съдебно минало, професионална и образователна история, трудова биография,;
 • Да вземаме информирани решения при подбора на персонал;
 • Поддържаме необходимия архив с данни за процеса на подбор и взетите решения; и
 • Спазваме приложимото законодателство и договорни задължения.

Какви са законовите основания за използване на лични данни?

При обработката на личните ви данни се базираме на едно или няколко от следните законови основания:

 • Личните ви данни са ни необходими, за да осъществим контакт с Вас, защото с подаването на кандидатура за работа, Вие на практика искате такъв да бъде осъществен.
 • Личните ви данни са ни нужни, за да спазваме определени законови изисквания, например да не прилагаме дискриминация при процеса на подбор на персонал, или задължението ни да не наемаме лица, които нямат разрешение да работят в страната, в която е базирана позицията.
 • Ако това е необходимо за легитимния ни интерес (или легитимния интерес на трета страна), в случаите когато вашите интереси и основни права не надвишават този интерес. Например нашият легитимен интерес е да проверим и се съобразим с личните ви данни, за да изберем най-подходящия кандидат за дадена позиция.

Какви категории лични данни, свързани с Вас, обработваме?

По време на процеса на подбор, AES може да обработва ограничен обем от специални категории лични данни, включително лични данни, свързани с здравословното състояние, расова или етническа принадлежност, увреждания, религиозни и философски вярвания, членство в синдикални организации и/или криминални обвинения (общо наричани специални лични данни). За събирането и използването на определени чувствителни категории лични данни  може да се изисква предоставянето на изразено съгласие. AES ще потърси такова съгласие, в случай, че то е необходимо по приложимото законодателство. Изключения от изискванията за изрично съгласие могат да се прилагат, когато обработването на специални лични данни е необходимо на AES, за да изпълнява задълженията си по трудовото законодателство и/или поради други причини като:

 • Съобразяване на процеса по набиране на персонал с медицинското състояние или увреждания на лицето;
 • Оценка дали кандидатът за работа е годен да изпълнява ролята, за която кандидатства
 • Спазване на изискванията за здраве и безопасност;
 • Мониторинг на равните възможности в полза на обществения интерес.

Как събираме вашите лични данни?

В допълнение към събирането на вашите лични данни директно от Вас (включително ваша писмена кандидатура за работа, чрез попълването на различни тестове за оценка, както и по време на интервюта), AES може да събира данни от трети страни (например агенции за подбор на персонал, бивши работодатели и държавни институции) или чрез системи от типа на Workday, както и чрез други източници. Някои категории лични данни, които ние поддържаме и използваме, са генерирани от вътрешни източници на информация по време на процеса по подбор, като например мнения на интервюиращите за вашата пригодност за позицията, за която кандидатствате.

С кого споделяме вашите лични данни?

Достъп до вашите лични данни ще имат служителите от функцията „Човешки ресурси“ на AES, специалистите по подбор на персонал, както и ръководителят, под чието ръководство е позицията, за която кандидатствате. Достъп до личните ви данни ще бъде предоставен и на други служители на AES или на лица, които имат обоснована от бизнеса необходимост от достъп до личните ви данни. Тази група може да включва хора, които се занимават с техническо обслужване на бизнеса, ръководители на структури, както и техни представители.

AES ще предоставя личните ви данни, когато това е необходимо и подходящо, и с други компании, в рамките на групата AES. Това се прави с цел да се получи тяхното становище по процеса на подбор, както и за окончателно одобрение на решенията за избор на кандидатите, когато такова е необходимо по силата на вътрешните политики. Тези действия за необходими за пристъпване към сключване на договор. Налице е и легитимен интерес да получим такова одобрение, спазвайки процедурите, определени в рамките на нашата корпорация.

AES може да предостави личните ви данни на трети страни, като предприеме стъпки преди да предаването на личните ви данни да гарантира, че те също прилагат необходимите защити. AES може да предостави личните ви данни на трети страни, за да:

 • Получи услуги и помощ при процеса на подбор на персонал в AES, а също така, за да се улесни процеса, следващ изпращането на оферта за работа, както и с цел уреждане на трудовоправните отношения. Тези трети страни са упълномощени да използват личните Ви данни само във връзка с предоставянето на гореизброените услуги.
 • Отговори на определени законови изисквания, като например да вземе предвид призовки или други правни процеси.
 • Защити свои права или собственост, да гарантира здравето и сигурността ви, или здравето и сигурността да другите.
 • Открива и разследва измами или незаконни действия, както и да отговаря на правителствени искания.
 • Реагира при спешни случаи.
 • Отговори на изисквания, свързани със сливания, придобивания или продажба на активите или част от тях. В този случай, компанията, която придобива активите, ще придобие и същите права и задължения към вашите лични данни като AES.

Международен трансфер на лични данни

AES е глобална компания.  AES може да изпраща вашите лични данни в Съединените американски щати, където се намира централният офис на компанията, както и в други държави, където тя оперира. Това Ви дава възможности за кариера по света.  Ние прилагаме необходимите мерки, за да гарантираме, че всички лични данни, трансферирани извън територията на Европа, в рамките на групата AES, ще бъдат третирани по начина, определен от регламента на Европейския парламент за защита на личните данни.

AES може също така да изпраща личните ви данни извън Европейската икономическа общност, в страни, в които работят наши доставчици на услуги. AES няма да предоставя личните ви данни на трети страни, освен ако тези трети страни не се съгласят да предоставят нивата на защита, изисквани от съответното законодателство.

Как можете да поискате достъп, промяна или изтриване на личните си данни?

Когато се изисква от приложимото законодателство, AES ще Ви осигури съответния достъп до личните данни, които съхранява за Вас. След като подадете молба за достъп до личните си данни , AES може да изиска от вас да предоставите достатъчна информация, с която да потвърдите вашата самоличност, Това се прави с цел правилно идентифициране на  информацията, която търсите, както и проучване на притесненията Ви, довели до подаване на молбата Ви. Също така това спомага за идентифициране на компаниите в рамките на AES, с които сте имали взаимоотношения и за идентифициране на естеството на исканата информация.

От Вас се очаква да гарантирате, че информацията, свързана с Вас, е вярна и актуална, а когато настъпят промени, да уведомите AES, за да сме сигурни, че вашите лични данни са надеждни за целите на техното използване. Ако личните ви данни са непълни или неточни, Вие можете да изискате, в рамките на приложимото законодателство, те да бъдат коригирани.

Също така може да заявите изтриване на личните си данни. AES ще предприеме необходимите стъпки да поправи или изтрие личните ви данни, които са неточни или непълни, с изключение на случаите, в които съхранението на некоригираните данни се изисква от приложимото законодателство, договорните задължения или политиките на AES.

AES може да откаже искането Ви за достъп, корекция или изтриване на личните ви данни при определени обстоятелства. В случай, че AES откаже достъп, корекция или изтриване на личните ви данни, ще бъдете уведомени за причината за отказа.

За какъв период ще съхраняваме личните ви данни?

AES съхранява лични данни, свързани с кандидатстване за работни позиции в съответствие с политиките и практиките на компанията, приложимото законодателство и договорните задължения.

В случай,  че не се извършват действия, свързани с личните ви данни, AES може да ги изтрие от базата си с данни, в съгласие със задълженията, политиките и приложимите правни и регулаторни задължения за съхраняване на данни или в зависимост от  периода от време, предвиден в местното законодателство, с цел преценка дали вашите квалификации и умения са подходящи за други работни позиции.

Как защитаваме личните Ви данни?

AES работи с Workday, за да гарантира, че се прилагат разумни и подходящи физически, технически и административни индустриални мерки, с които се защитават личните ви данни от загубване, некоректно използване, неоторизиран достъп или разкриване, промяна или унищожаване.  Въпреки използваните защити, е невъзможно да се гарантира 100% сигурност при всички обстоятелства. Служителите на AES, които използват Workday, носят отговорност за сигурността на всяка парола, потребителско ID, и друга форма на идентификация, свързана с придобиването на достъп до защитени пароли или роли в системата на Workday. Ваша лична отговорност е да положите необходимата грижа при комуникация с нас през системата на Workday.

Ако имате основание да мислите, че има някакъв проблем в сигурността (например, имате усещането, че ваш профил, в някоя от нашите системи е компрометиран), трябва да ни уведомите за проблема незабавно.  За да защитим Вас и личните ви данни, AES може да поиска от Workday да преустанови достъпа ви до системата без да Ви уведоми за това, докато продължава разследването на предполагаемия пробив на сигурността. Сайтовете на AES могат да се достъпват и използват само от оторизирани потребители. Неоторизираният достъп е забранен и може да доведе до съдебно преследване.

Промени в Декларацията за поверителност

Настоящата декларация за поверителност за кандидатите за работа влиза в сила на 25 май 2018, заедно с европейския регламент за защита на личните данни. Тази политика може да бъде променяна по всяко време. Нова версия на политиката, ако има такава, ще бъде публикувана на този сайт.

Обхват на декларацията за поверителност

Настоящата декларация не е част от какъвто и да било договор за предлагане на работа в AES. В случай, че вашата кандидатура е успешна, при започване на работа  в компанията, ще Ви бъде предоставена декларация за поверителност, която обяснява как ще се обработват личните ви данни в качеството Ви на служител на компанията.

Данни за контакт

Ако имате въпроси или притеснения, свързани с политиките за поверителност и защита на данните в AES, моля изпратете ги на  dataprotectionofficer@aes.com