Механизмите за капацитет: Застраховка срещу променливото търсене на електроенергия

13.02.2019

Какво осигуряват топлоелектрическите централи? Електричество, разбира се. Но това не е всичко. Те са от съществено значение за капацитета. Наличието на достатъчен капацитет означава способността да се произвежда електроенергия, когато е необходима. Защо е важно това? Защото търсенето на електроенергия варира в зависимост от часа в денонощието и годишните сезони. Търсенето е обичайно по-ниско през нощта, когато хората спят и по-високо през зимата, когато хората трябва да отопляват домовете си. Повечето от тези ежедневни и годишни изменения са предвидими. Но има и други, по-малко предсказуеми пикове в търсенето, например по време на климатични явления като продължителни големи студове и горещи вълни.

Не всички видове електропроизводство могат лесно да отговорят на тези пикове в търсенето. Ядрената енергия поддържа постоянни нива, но не може лесно да се увеличава или намалява. Възобновяемите енергийни източници като вятър и слънчева енергия пораждат допълнителни предизвикателства. Има моменти през деня и през годината, когато слънцето не грее и вятърът не духа. Електроенергийна система, която в голяма степен разчита на тези източници, какъвто е стремежът на ЕС, рискува да не може да достигне дори обичайните нива на търсене поради метеорологичните условия извън нашия контрол.

В такива моменти е важно да има достатъчно гъвкав капацитет. Електроцентралите трябва да осигуряват електроенергия бързо, за да посрещат внезапните повишения на търсенето и да гарантират баланса между предлагането и търсенето. Това е от съществено значение за стабилността на електроенергийната мрежа и за гарантиране на сигурните доставки за домакинствата и бизнеса. Топлоелектрическите централи, използващи въглища или газ, като ТЕЦ “ЕЙ И ЕС Гълъбово“, предлагат гъвкавост на капацитета, тъй като производството може бързо да се увеличава (или намалява) в зависимост от търсенето.

Електричеството може да се съхранява и чрез батерии. AES е световен лидер в тази област и си партнира със Siemens за създаването на Fluence, специализирана компания, предлагаща технологии и услуги за съхранение на големите производители на електроенергия.

От гледна точка на електроенергийния бизнес обаче, изграждането и поддържането на достатъчен гъвкав и надежден капацитет за осигуряване на електроенергия, когато е необходимо, води до значителни първоначални инвестиции и високи оперативни разходи. Тъй като целият капацитет за производство на електроенергия не се използва през цялото време, често тези разходи не могат да бъдат напълно възстановени чрез производство и продажба на електроенергия само на пазара. Такъв, в частност, е случаят на пазари с ниски цени на електроенергията на дребно. Поради тази причина собствениците на централи и операторите трябва да бъдат компенсирани за осигуряване на капацитет за надеждно и гъвкаво електроснабдяване, както и за извършване на първоначалната инвестиция и текущи разходи.

Държавите-членки на ЕС признават важността на адекватния (т.е. надежден и гъвкав) капацитет. Наскоро бяха договорени нови правила за механизми за капацитет, които позволяват на държавите-членки да осигуряват надеждно електроснабдяване. Съгласно тези правила, които са част от законодателството, предназначено да осигури справедлива и открита конкуренция на пазара на електроенергия, правителствата могат да компенсират електроцентралите за осигуряване на необходимия капацитет. Това е разрешено при строги условия, за да се гарантира, че компенсацията е пропорционална на пазарните нужди.

Продължавайки да поддържа съгласие относно правилата за механизмите за капацитет, ЕС признава необходимостта от електроенергийни системи, чийто капацитет може да бъде постепенно увеличаван, за да отговорят на търсенето или на внезапни извънредни ситуации. Това е особено важно, тъй като се движим към система, която разчита все повече на възобновяеми източници, при които се наблюдава проблем с периодичността.

Много държави-членки са въвели или планират необходимите мерки, за да гарантират, че системата разполага с достатъчно капацитет. В държавите-членки на ЕС има над 35 съществуващи или планирани механизми за капацитет, а именно Белгия, Хърватия, Дания, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Ирландия, Италия, Латвия, Полша, Португалия, Испания и Швеция. Предстоящият период ще бъде от решаващо значение за прехода на ЕС към нисковъглеродна икономика и въглероднонеутрална електроенергийна система. Както и в живота, винаги е по-добре да имаш застраховка, която не използваш, отколкото да нямаш и да попаднеш в беда.