България направи важни стъпки към напълно либерализиран, ликвиден и прозрачен енергиен пазар

01.08.2019

Ликвидността на пазарите „В рамките на деня“ и „Ден напред“ е важна за производителите, дистрибуторите и потребителите

По цял свят напълно либерализираните, ликвидни и прозрачни пазари на електрическа енергия са важни за всички пазарни участници, били те производители, дистрибутори или потребители, тъй като осигуряват конкурентен достъп до пазара. Това важи в България, колкото и навсякъде другаде.

През последните години България отбеляза напредък в либерализирането на енергийния си пазар. Важна стъпка беше стартирането през 2016 г. на Българската независима енергийна борса (БНЕБ). БНЕБ работи с три платформи за закупуване и продажба на енергия: в рамките на деня (електричество за употреба същия ден), ден напред и двустранни договори.

От 2016 г. ликвидността на българския енергиен пазар се подобри, тъй като количеството на енергията, продавана на свободния пазар, се увеличи. От началото на 2018 г. всички продажби на електричество от производители за свободния пазар трябва да се извършват на платформите на БНЕБ. От средата на 2018 от производителите на възобновяема енергия и когенерация с инсталирана мощност от 4 MW или повече се изисква да продават енергията си чрез БНЕБ. От юли 2019 производителите на възобновяема енергия и когенерация с инсталирана мощност над 1 MW са длъжни да продават енергията си на Българската независима енергийна борса.

От юли 2018 операторите на мрежата са задължени да купуват от една от платформите на БНЕБ енергия, за да покриват загубите по мрежата.

Сега над 60% от произвежданото в страната електричество се продава на свободния пазар и се търгува на платформите на БНЕБ. Най-големият ветроенергиен парк ВяЕЦ „Свети Никола“, в който ЕЙ И ЕС е мажоритарен собственик, продава своята енергия на свободния пазар. Паркът произвежда около 330 ГВч годишно, значително допринасяйки за производството на възобновяема енергия в страната и играейки незаменима роля за постигането на целите на в България за възобновяемо производство.

Другата голяма стъпка, която българските власти предприеха за създаването на по-ликвиден пазар, беше премахването тази година на таксите за износ на електричество. Тези такси, които по времето на премахването им бяха около 5 евро за мегават час, бяха пречка за трансграничната търговия на енергия и възпираха усилията за увеличаване на интеграцията на регионалния енергиен пазар.

Интегрирането на енергийния пазар на България с пазарите на съседните страни спомага за създаването на по-дълбок, по-ликвиден и по-малко променлив енергиен пазар. Това е от полза на производителите, предоставяйки им по-голям пазар за тяхната електроенергия, както и на дистрибуторите, които получават по-голям пазар, от който да купуват ток. Следователно, интеграцията на регионалния пазар помага за намаляването на нестабилността, за разнообразяването на доставките и за подобряване на енергийната сигурност.

България има наличен търговски капацитет на интерконектори от 1 700 MW със съседите й и се работи по изграждането на нов интерконектор с Гърция. Нужна е още работа за гарантиране на пълно пазарно свързване със съседните страни като хармонизиране на часовете за търговия и правилата за трансгранична търговия, но се наблюдава съществен напредък към интеграция на регионалния пазар.

Неотдавна Министерство на енергетиката обяви планове да осигури свързването на пазарите „В рамките на деня“ между България и Румъния до края на 2019, както и свързването на пазарите „Ден напред“ между България и Сърбия, Гърция и Северна Македония до края на 2020.

Друга важна стъпка към напълно функциониращ пазар е разработването на широк диапазон от инструменти за търгуване на форуърдния пазар, т.е. за енергия, която се използва на по-късна дата. Това допълнително ще насърчи енергийните потребители да участват във форуърдни договори за енергийни доставки. Това ще позволи на потребителите да се защитят срещу ценова нестабилност, която е присъща на свободния пазар.

ЕЙ И ЕС България приветства предприетите през последните години стъпки от българските власти за либерализиране на пазара и засилване на регионалната интеграция. Постигането на напълно функциониращ и прозрачен пазар ще изисква участниците да могат да купуват и продават електроенергия на пазарите „В рамките на деня“ и форуърдните пазари с достатъчно ликвидност, за да се насърчава конкурентното ценообразуване. Това е най-добрият начин да има енергиен пазар, който отговаря на нуждите на потребителите и насърчава инвестициите.