ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ подкрепя стипендиантска програма за магистри по топлоенергетика

14.09.2017

ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ в партньорство с Технически  университет – София, Община Стара Загора, ТЕЦ „Марица Изток 2“ и ТЕЦ „Контур Глобал Марица Изток 3“, стартира проект за изравнително обучение и прием в магистърска програма „Топлоенергетика“. Успешно преминалите изравнителното обучение ще бъдат включени в стипендиантска програма и ще получат възможност за професионална реализация в най-модерната топлоелектроческа централа в страната – ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“.

„Като най-голям инвеститор в енергийния сектор на България, ЕЙ И ЕС винаги е подкрепяла програми, свързани с образованието. Затова за нас е чест да бъдем част от магистърска програма „Топлоенергетика“ в Стара Загора, чрез която ще дадем възможност за още по-високо професионално развитие и глобална кариера на всички наши настоящи и бъдещи служители“, каза Николай Пейчев, директор Комуникации на ЕЙ И ЕС Евразия.

В проекта ще могат да се включат всички , които са придобили образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ по следните направления:

  • Tехнически науки: Машинно инженерство; Електротехника, електроника и автоматика; Комуникационна и компютърна техника; Енергетика; Транспорт, корабоплаване и авиация; Материали и материалознание; Архитектура, строителство и геодезия; Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми; Металургия; Химични технологии; Биотехнологии; Хранителни технологии; Общо инженерство.
  • Природни науки: Физически науки; Химически науки; Математика; Информатика и компютърни науки.

Документи за записване се подават в сградата на IV ОУ „Кирил Христов“ в Стара Загора и в катедра „Топлоенергетика и ядрена енергетика“, каб. 2348 в Технически университет – София. Срокът за подаване на документи в IV ОУ „Кирил Христов“ е от 25.09.2017 г. до 29.09.2017 г., а в Технически университет – София  - от 15.09.2017 г. до 06.10.2017 г. Резултатите от класирането ще бъдат обявени на 10.10.2017 г., а началото на учебната година ще започне на 16.10.2017 г.

Желаещите трябва да представят оригинали и копия на дипломите си за средно и висше образование, попълнена молба-образец и квитанция за платена такса за разглеждане на документите. Молбата-образец може да се получи в IV ОУ „Кирил Христов“ или да бъде изтеглена от интернет страницата на „Енергомашиностроителен факултет“ (dtnpe.tu-sofia.bg).

Занятията  ще се провеждат в IV ОУ „Кирил Христов“, гр. Стара Загора, по специално изготвен график и на модулен принцип. Срокът за провеждане на изравнителното обучение е една година, а на магистърската програма – година и половина. Лекциите ще се водят от екип от водещи преподаватели от Технически университет – София.